Kancelaria

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ udając się do biura parafialnego

Dla wielu osób jedynym miejscem, gdzie poza budynkiem kościelnym spotykają się ze swoimi księżmi jest biuro parafialne. Sprawy, które załatwiamy w kancelarii parafialnej mają często związek z przełomowymi momentami życia naszego lub naszych Bliskich. Poniższe wytyczne zebrano, by ułatwić Ci przeprowadzenie tych spraw, szczególnie gdy kontakt z Parafią bywa raczej sporadyczny. W różnych częściach Polski i świata mogą występować drobne różnice zwyczajowe w stosunku do zaprezentowanego standartu, który ma zastosowanie w większości wypadków.
Najszczęśliwsza i najprostsza jest taka sytuacja, kiedy wszystkie sakramenty przyjmowaliśmy w tej samej parafii, np. narzeczeni pochodzący z jednej osady. Wówczas nie trzeba zdobywać świadectw chrztu z innych miejscowości - wszystko załatwia się w jednej kancelarii parafialnej. UWAGA: Zwykle bywa inaczej. Dlatego należałoby sobie przypomnieć, w których parafiach przyjmowało się poszczególne sakramenty (ważne w wypadku częstych przenosin Rodziców i własnych). Istnieje spis parafii w Polsce, dostępny w niektórych biurach parafialnych i kuriach. Należy wówczas przewidzieć dodatkowy czas na korespondencyjne ściągnięcie potrzebnych zaświadczeń.
W kancelarii nie przedstawiamy "pamiątek Chrztu" ani dawno wydanych świadectw, ponieważ metryka powinna być "świeża". Ma to znaczenie szczególnie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, gdyż na świadectwie chrztu wystawianym w tym celu odnotowuje się brak adnotacji nt. innego małżeństwa w księdze parafialnej (dodatkowe zabezpieczenie przed bigamią). Choćbyśmy dziesięć razy zmieniali parafię, dane o zawartym małżeństwie, przyjętych święceniach, otrzymanym bierzmowaniu, a niekiedy i I Komunii Świętej zawsze spływają do parafii, w której byliśmy ochrzczeni. Dzięki sumiennemu prowadzeniu ksiąg parafialnych można nawet po wiekach odnaleźć swoich katolickich przodków, na podstawie kancelaryjnych zapisów. Tak właśnie postępują niektórzy, zwracając się w tej sprawie o pomoc do proboszczów.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW i istotnych informacji "pozakatechetycznych":

DO CHRZTU
Chrzcząc dzieci dajemy im to, co najlepsze. Ten sakrament jest INICJACJĄ człowieka w sferę duchowych oddziaływań Boga, a różne religijne obrzędy inicjacji dzieci znamy też w innych kulturach i religiach. Skoro nie wątpimy, że w Jezusie Chrystusie Bóg "postawił ostatnią kropkę nad i" swego Objawienia, które w Duchu Świętym jest kontynuowane przez dzieje, to ochrzczenie dziecka w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego włącza je w pełni w przygodę z Bogiem, w której w innym razie uczestniczyłoby tylko w jakimś stopniu. Chrzest, który usuwa wszelki grzech, chroni dzieci przed wpływami szatana, szczególnie do czasu, gdy nabiorą większego rozeznania moralnego co do dobra i zła.

· akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
· wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
· dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
· zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Rola rodziców chrzestnych jest bardzo ważna. W razie śmierci, nieobecności lub zaniedbań religijnych ze strony rodziców naturalnych - rodzice chrzestni mają obowiązek zatroszczyć się o przekazanie wiary chrzestnym dzieciom. Mają się modlić za te dzieci, o to by rosły we wierze, czyli czyniły ją coraz bardziej swoją. NIKT JEDNAK NIE DA TEGO, CZEGO NIE MA. Wybierając na rodziców chrzestnych osoby żyjące niemoralnie, z dala od Boga, nie praktykujące, jako gwarantów wiary naszych dzieci w razie naszych niedociągnięć - wystawiamy dziecko na wielkie niebezpieczeństwo wzrastania w przekonaniu, że tak właśnie powinni żyć ludzie wierzący. Lepsi chrzestni ubodzy a żyjący Bogiem na co dzień, niż sypiący prezentami, a żyjący jak poganie. Inne rozwiązania mijają się z celem.

DO BIERZMOWANIA

Sakrament o trochę zapomnianym znaczeniu. Niektórzy narzekają, że we chrzcie wiarę wyznał za nich ktoś inny (chociaż chrzest jest łaską i choćbyśmy nie wiadomo jak wierzyli - gdyby Bóg nie chciał ochrzcić - włączyć w Kościół - to by nie ochrzcił). Bierzmowanie jest najlepszą okazją by ponownie, u progu dorosłego życia, tym razem w pełni świadomie i dobrowolnie wybrać Chrystusa jako Jedynego, Osobistego Pana i Zbawiciela. Duch Święty w Bierzmowaniu przynosi człowiekowi nowe duchowe zdolności, które przyjęte i pielęgnowane, przemieniają wiarę ze smutnego i uciążliwego obowiązku w nowy "tajny napęd" człowieka, uzdalniając go do czynów wiary, których w innym wypadku nawet by się po sobie nie mógł spodziewać. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa bierzmowania udzielano bezpośrednio po chrzcie, stąd według tej tradycyjnej kolejności wymienia się bierzmowanie przed I Komunią Świętą. Związek Bierzmowania z katechizacją jest silny, ponieważ jeśli ma się Kogoś wybrać w sposób dojrzały - trzeba najpierw o Nim cośkolwiek wiedzieć.

· metryka chrztu
· zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
· w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Wiara w REALNĄ OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE jest z całą mocą wyznawana w Kościele Katolickim i Prawosławnym, ma silne udokumentowanie w Biblii i stanowi konsekwencję bycia przez Jezusa Chrystusa Bogiem w ciele ludzkim - Ducha w materii. Czasami wydaje się, że dzieci nic nie rozumieją z tych wielkich tajemnic. Tymczasem I Komunia Święta może się stać podstawowym i życiowo znaczącym, pierwotnym doświadczeniem Boga przez dziecko, które ukierunkuje resztę jego życia religijnego. Tak było np. w moim wypadku, między innymi dzięki Rodzicom, którzy nie obiecywali mi żadnych "złotych gór" w zamian za grzeczne zjedzenie "opłatka", dlatego czekałem przede wszystkim na Jezusa, a nie na zegarki, rowery i komputery (a ładne prezenty i tak dostałem po wszystkim, jako niespodziankę).

· metryka chrztu dziecka

DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KATOLICKIEGO

Sakramentu małżeństwa nie udziela ksiądz. Udzielają go sobie SAMI MAŁŻONKOWIE, wiążąc się przed Bogiem wzajemną przysięgą. Ponieważ jednak małżeństwo jest sprawą publiczną, dotyczącą nie tylko Tych Dwojga - czynią to przed kapłanem lub diakonem jako przedstawicielem Wspólnoty Kościoła, który w jej imieniu odbiera przysięgę małżeńską. Ślub uczyniony w Kościele pociąga za sobą Boże błogosławieństwo, które jeśli przyjęte z wiarą - stanowi najpewniejszą gwarancję trwałości i powodzenia związku.
UWAGA: przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość DŁUGĄ I ZŁOŻONĄ PROCEDURĘ, której raczej nie da się skrócić. W kancelarii oczekuje się OBOJGA NARZECZONYCH NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ŚLUBEM (reguły lokalne mogą być bardziej wymagające). Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń co do małżeńskiej uczciwości kandydatów (inne zobowiązania itp.); przeprowadzenia rozmów kanonicznych, na podstawie których, w razie wątpliwości, można stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez Narzeczonych kursu przedmałżeńskiego. Tak więc DO MAŁŻEŃSTWA NIE PODCHODZIMY "Z MARSZU".

· aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu "świeżość" metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania
· dowody osobiste
· ostatnie świadectwo katechizacji
· świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)
· zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

Stosowny druk otrzymuje się zwykle w kancelarii przy pierwszej rozmowie nt. zawarcia małżeństwa, następnie najczęściej jest podpisywany przez prowadzących kurs. UWAGA! W niektórych regionach istniała praktyka "zaliczania" katechezy szkolnej jako przedmałżeńskiej. Obecnie praktykuje się powszechnie osobną katechezę przedmałżeńską, prowadzoną przy parafiach, w skład której wchodzi najczęściej: osiem tematów, prezentowanych na czterech kolejnych spotkaniach (4 x 2x45 min.) - prowadzą osoby duchowne i świeckie oraz przeważnie trzy spotkania dotyczące poradnictwa rodzinnego - m.in. naturalnych metod planowania rodziny - prowadzą świeccy. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

DO ŻYCIA ZAKONNEGO I KAPŁAŃSTWA

Jeśli odkrywamy powołanie do życia kapłańskiego lub / i zakonnego, i rozeznaliśmy że taka jest nasza droga - zanim udamy się do seminarium lub klasztoru - kierujemy się najpierw na rozmowę do ks. proboszcza.

· świadectwo chrztu (o ile chrzest był w innej parafii) z adnotacją o bierzmowaniu
· maturalny certyfikat katechizacji (do kapłaństwa) lub świadectwo ukończenia nauki religii
· świadectwo maturalne szkolne (do kapłaństwa)
· opinia katechety o kandydacie / kandydatce

DO POGRZEBU KATOLICKIEGO

UWAGA: pogrzeb NIE JEST SAKRAMENTEM, tylko tzw. SACRAMENTALE - CZYNNOŚCIĄ LITURGICZNĄ, spraszającą Bożą opiekę, podobnie jak np. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO domu lub samochodu, choć z pewnością o większym wydźwięku uczuciowym i kulturowym.

· akt zgonu
· zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). 

migis studio ©2002